تبلیغات
هدایت و آرامش - تعابیر اسلامی از مردم آخرالزمان و آسیبهای واپسین تاریخ

هدایت و آرامش

کسی را که خدا هدایت کند هرگز گمراه نخواهد شد.

 

تعابیر اسلامی از مردم آخرالزمان و آسیبهای واپسین تاریخ

 

نوشته شده توسط:قدرت اله تقی بیگلو

تعابیر اسلامی از مردم آخرالزمان و آسیبهای واپسین تاریخ

آخرالزمان


ریشه بیشتر هشدارهایی که اسلام  نسبت به آفات آخرالزمان بازگو می کند را می توان در تغییر ملاک های فضیلت و برتری افراد جامعه جستجو کرد. و از جمله هشدارهایی که بخش وسیعی از روایت آسیب های عمومی در اسلام را به خود اختصاص داده است، اندیشه ها و رفتارهای انسان آخرالزمانی است.


تغییر ملاک های فضیلت، دگرگونی مفاهیم و نهادهای ارزشی در دوره واپسین، در مردم سیری قهقرایی ایجاد می کند که دگرگونی در مفاهیم و بنیادها، دگردیسی شدیدی را در سبک زندگی آنها ایجاد می کند که در نتیجه آن آستانه  توحش انسان مدرن پایان تاریخ به جایی میرسد که مانند آن در هیچ جای تاریخ مثال زدنی نیست. و انسان ها عزم خود را در  اغوا گری، دو رویی و نفاق  جزم نموده و این رفتار به بیماری شایع این دوران تبدیل می شود.

رسول گرامی اسلام، در بسیاری از گفتارها و فرمایشات خویش پیرامون آخرالزمان انسان ها را از گزند این آسیب ها بیم داده و مختصات و شرایط موجود و مفقود آخرالزمان را ارزیابی نموده اند. از جمله حوزه هایی که در فرمایشات پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین(علیهم السلام) مورد فحص و بررسی قرار می گیرد، حوزه های رفتار اجتماعی، گرایشات و تمایلات فردی، نظام دینی حاکم بر فرد، خانواده و جامعه و همچنین حوزه دینداری و عمل به دستورات دینی را شامل می شود. افول فرسایشی ملکات و آرمان های فضیلت  چنان آرام در روند استحاله و دگرگونی قرار می گیرد که سنت ها به بوته فراموشی سپرده شده و بدعت هایی خودساخته و در تقابل با دین به عنوان معیار ارزش گذاری مطرح می شود. چنانکه پیامبر خدا(ص)  فرمودند:

«زمانى كه روی هاى ایشان روی هاى آدمیانست و دل هاى ایشان دل هاى شیاطین مثل گرگان درنده ریزنده خون ها باز نایستند از بدى و اگر پیروى كنى ایشان را در شك اندازند ترا و اگر سخن گوئى با ایشان دروغ گویند ترا و اگر غایب شوى از ایشان غیبت كنند ترا سنّت در میان ایشان بدعت است و بدعت در میان ایشان سنت بردبار در میان ایشان بیوفا است و بیوفا میان ایشان بردبار...» (1)

در ادمه روایت فوق پیامبر خدا (ص) می فرمایند:

«مومن در میان ایشان ضعیف است و فاسق در میان ایشان بزرگوار، كودكان آنها شوخ، هرزه و بد خو هستند و  زنان ایشان در مخالفت با آنها هستند. و بزرگان و پیران آنها را امر به معروف و نهی از منكر نمی کنند بطوریکه پناه بردن بایشان رسوائى است و عزت خواستن از ایشان خوارى و طلب آنچه در دست ایشان است محتاجى...»(2)

رسول گرامی اسلام، در بسیاری از گفتارها و فرمایشات خویش پیرامون آخرالزمان انسان ها را از گزند این آسیب ها بیم داده و مختصات و شرایط موجود و مفقود آخرالزمان را ارزیابی نموده اند. از جمله حوزه هایی که در فرمایشات پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین(ع) مورد فحص و بررسی قرار می گیرد، حوزه های رفتار اجتماعی، گرایشات و تمایلات فردی، نظام دینی حاکم بر فرد، خانواده و جامعه و همچنین حوزه دینداری و عمل به دستورات دینی را شامل می شود

«پس خدا در این هنگام از آسمان بارش باران را  منع می كند و آن را در غیر وقت خود می فرستد و برایشان بدتران ایشان را  بگمارد كه بر آنها عذاب سختى را می رساند؛ مردها و پسرانشان  را می كشند و  زنان را باقى می گذارند پس  نیكان ایشان دعا می كنند و قبول نمی شود ... در این وقت  خداى تعالى آنها  را به چهار خصلت مبتلا می گرداند: جور و ستم  ازسوی پادشاه، و قحطی و بی آبی در زمانه  و ظلم از سرداران و حاكمان و روی آوری به  پرستش بت ها؛ در این حال صحابه تعجب کردند و عرض كردند یا رسول اللَّه آیا واقعا بت ها را میپرستند؟ پیامبر فرمود: هر درهم پیش ایشان بتى است ... بركت را از مال هاى ایشان می برد و از دنیا بى‏ایمان  بیرون می روند »(3)

دینداری نیز در آخرالزمان بر پایه تظاهر استوار است و به مبانی دینی فقط در غالب شعارها بسنده می شود. مراسمات و شعائر دینی نیز به جلساتی خلاصه می شود که از هر گونه  شعور و معرفت عاری بوده و صرفا به عنوان نمایشی مذهبی تلقی می گردد؛ دنیا مداری و دین گریزی تا جایی پیش می رود که  در مساجد نیز توجه بیشتری به امورات دنیا و ظواهر معطوف شده و از آخرت باز می ماند. در این زمان رسول گرامی اسلام بقای دین را در تاسی به  کناره گیری از افراد غافل و تاسی به عالمان صالح  دانسته و می فرماید:

حج

«بر مردمان زمانى  مى‏آید كه  خداهاى آنها، شكم‌هاشان و  قبله آنها زنان شان و دین آنها دینارهاشان و شرف آنها کالاهای شان است. چیزی از ایمان  به جز آثار و ظواهر در آنها یافت نمی شود و از قرآن به جز تدریس ظاهری آیات باقی نمی ماند. مسجدهاى ایشان از نظر معماری آباد و از نظر هدایت دل هاى آنها خرابست. عالمان آنها بدترین خلق خداوند بر روى زمین  هستند.(4) ... در آخر الزمان مردمانى از امّت من كه میایند در مسجدها مى‏نشیند در آن حلقه ذكر ایشان دنیا و حب دنیا است همنشینى با ایشان  مكن كه خدا را با ایشان هیچ حاجت نیست.»(5)

و نیزاز عبد اللَّه بن حمّاد انصارى از امام صادق و ایشان از پدرش  امام باقر (علیهما السلام) نقل شده كه رسول خدا (ص) فرمود: «زمانى بر مردم فرا مى‏رسد كه حجّ زمامداران براى تفریح، و حجّ ثروتمندان به منظور تجارت، و حجّ بینوایان براى گدائى است.» (6)

این دوره از تاریخ، زمان اوج گیری باورهای سست و بی توجهی و قدرنشناسی نسبت به قرآن کریم است. آموزه های قرآنی در فضای اجتماعی آن دوران کنار گذاشته شده و مردم به مرور این فیض عظیم الهی را در روزمرگی زندگی مادی فراموش می کنند.

امام جواد (علیه السلام) تعامل رفتاری مردم آخرالزمان را با قرآن چنین توصیف می کنند:

«هر جماعتى چون كتاب (قرآن) را كنار نهند، خدا علم كتاب را از ایشان مى‏گیرد.... و از نمونه‏هاى كنار نهادن قرآن آن است كه حروف آن را (به هنگام خواندن) درست ادا كنند، و حدود آن را تغییر دهند؛ قرآن را مى‏خوانند ولى احكامش را مراعات نمى‏كنند. و نادانان به جهت آنكه الفاظ را حفظ كرده‏اند دلخوشند، و علما به جهت آنكه (حقایق و احكام آن را) رعایت نكرده‏اند اندوه گینند. نمونه دیگر از كنار نهادن قرآن آن است كه كار (بیان و تفسیر آن را) به دست كسانى مى‏سپرند كه علم آن را ندارند، این است كه آنان را به پیروى هواى نفس وامى‏دارند و به پستى مى‏كشانند، و دستگیره‏هاى دین را تغییر مى‏دهند، و كتاب خدا را به دست سفیهان و كودكان مى‏سپارند؛ در اینجا است كه مردم به جاى آنكه به فرمان خدا كار كنند، به فرمان چنین كسانى كار مى‏كنند. و این براى كسانى كه این گونه ستمى روا داشتند، بد نتیجه‏اى است» (7)

از جمله آسیب های فراگیر دیگر مردم آخرالزمان، فرارو دوری ازعلمای صالح و اولیای الهی است  و دینداری به شدت در دست گرفتن آتش سخت و طاقت فرسا می باشد:

«زمانى بر امت من فرا می رسد  كه از عالمان می گریزند چنانچه گوسفند از گرگ فرار می کند و کسیکه بر حفظ ایمان صبر می کند مانند اینست که آتش روشنی را در دست نگاه داشته است در این زمان حاکمان بر جور، عالمان ایشان بر طمع‏ و عابدان ایشان بر ریا و تاجران ایشان بر خوردن ربا و زنان ایشان بر زینت دنیا استوارند؛ ...  عالمان را فقط به لباس نیكو ، و قرآن را فقط به صوت نیکو می دانند عبادت و خدا را فقط در ماه رمضان عبادت می کنند»(8)

بر مردمان زمانى مى‏آید كه خداهاى آنها شكم هاشان و قبله آنها زنان شان ودین آنها دینارهاشان و شرف آنها کالاهای شان است. چیزی از ایمان به جز آثار و ظواهر در آنها یافت نمی شود و از قرآن به جز تدریس ظاهری آیات باقی نمی ماند. مسجدهاى ایشان از نظر معماری آباد و از نظر هدایت دل هاى آنها خرابست. عالمان آنها بدترین خلق خداوند بر روى زمین هستند

«از این رو از آخرت رویگردان شده و تمام همت خود را به آبادانی زندگی دنیا سپری می کنند، در حالیکه خود از درون ویرانند و قلب هایشان از معرفت و محبت الهی بی بهره است. معیارهای فضیلت در  درهم و دینار و دینداری در میان آنها صرفا به ابزاری در جهت ثروت اندوزی و پیشبرد امیال دنیوی خلاصه می شود. رسول خدا در توصیف این افراد فرمودند: «زمانی بر مردم خواهد آمد که دین شان درهم‌هایشان خواهد بود و زنان، قبله‌هایشان، برای طلا و نقره، رکوع و سجود به‌جا می‌آورند. آ‌ن‌ها همواره در حیرت و مستی خواهند بود. نه بر مذهب مسلمانی‌اند و نه بر مسلک نصرانی.»(9)

و نیز فرمود: «كمترین چیزى كه در آخر الزّمان یافت مى‏شود، برادر مورد اطمینان یا پول حلال است. »(10)

ابتلائاتی را  که انسان‌ها در این دوران پشت سرمی گذارند، سنگ محکی است که انسان های آزموده و با ایمان را از کسانیکه صرفا دین را لقلقه زبان نموده اند جدا سازد.

امیرمؤمنان علی(علیه السلام) درباره نجات یافتگان این دوران می‌فرماید:

«و آن زمانی است که از فتنه‌ها نجات نمی‌یابد، مگر مؤمنی که بی‌نام و نشان است. اگر در حضور باشند، شناخته نشوند و اگر غایب گردند، کسی سراغ آن‌ها را نمی‌گیرد. آن‌ها برای سیرکنندگان در شب ظلمانی جامعه، چراغ‌های هدایت و نشانه‌هایی روشنند. نه مفسده‌جو هستند و نه فتنه‌انگیز، نه در پی اشاعه فحشایند و نه مردمی سفیه و لغوگو! اینانند که خداوند درهای رحمتش را به رویشان باز می‌کند و سختی‌ها و مشکلات را از آن‌ها برطرف می‌سازد. »(11)

آنچه در نهایت از بررسی مضامین ظاهری روایات به دست می آید  نشانگر عمق  دغدغه  و نگرانی مقدس پیامبر اکرم و ائمه هدی(علیهم صلوات الله) درباره فاجعه ای است که در آخرالزمان دامنگیر جامعه انسانی، خصوصا جامعه دینی می شود چنانکه امیر مومنان(علیه السلام) درباره مردم آخرالزمان و امتحانات سختی که در معرض آنها قرار می گیرند فرمودند:

«والذی بعثه بالحق نبیا لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة بل یستخرج من الغربال خلق کثیر»; قسم به ذات احدیت که نبی اکرم (ص) را به حق برانگیخت، در آخرالزمان مردم امتحان می شوند امتحان های شدید، و به شدت غربال می شوند تا آنجا که عده زیادی از مردم از غربال بیرون می ریزند.» (12)

 در نتیجه این فرازو فرود هاست که انسان های شایسته و برگزیده از دیگر مردم متمایز می شوند و مصداق واقعی انتظار منجی را در آخرالزمان تداعی می کنند. 

 

پی‌نوشت‌ ها:

1-      کشف الغمه، ج 3، ص 206

2-       جامع الاخبار ،فصل 88    ص129

3-      همان ص130

4-      می توان عالمان وهابی را برای نمونه می توان مثال زد که دین خدا را ابزاری برای مطامع دنیوی قرار داده اند.

5-      همان ص 130

6-      اثبات الهداة ج1 ص 261

7-      همان ص 492

8-      کاشف الاستار فی ترجمه جامع الاخبار ص 183

9-       مستدرک الوسائل، ج 11، ص 379

10-  کافی، ج 8، ص 3065

11-  نهج‌البلاغه، خطبه 103

12-  نهج البلاغه خطبه 16
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:35 ق.ظ

Reliable write ups. Thank you!
cialis patentablauf in deutschland cialis dosage cialis side effects dangers cialis canadian drugs cialis great britain viagra vs cialis vs levitra cialis generico online cipla cialis online buy cialis online legal dose size of cialis
where to buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 07:40 ق.ظ

Whoa a lot of great data!
cialis baratos compran uk cialis generico tadalafil 20mg cialis en mexico precio cialis generico milano generic cialis 20mg uk tadalafil 20mg cost of cialis per pill purchasing cialis on the internet american pharmacy cialis
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:26 ق.ظ

Reliable info. Many thanks!
calis cialis online cialis sale online cialis prezzo di mercato cialis preise schweiz ou trouver cialis sur le net we choice cialis pfizer india cialis cipla best buy cialis daily reviews cialis prices in england
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
online prescriptions cialis cialis 30 day sample cialis herbs cialis generico milano cialis dosage low dose cialis blood pressure cialis 100 mg 30 tablet cialis en 24 hora cialis purchasing cialis canadian drugs
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:53 ب.ظ

Incredible all kinds of valuable material.
viagra online usa buying viagra uk sildenafil generic cheapest place to buy viagra buy viagra paypal generic viagra online usa how to buy viagra without prescription generic viagra uk sildenafil uk buy buy viagra online generic
http://babecolate.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:28 ب.ظ

Factor certainly applied!!
cialis soft tabs for sale canadian drugs generic cialis cialis venta a domicilio comprar cialis 10 espa241a generic cialis pro fast cialis online effetti del cialis cialis 30 day sample i recommend cialis generico click now buy cialis brand
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:21 ب.ظ

You revealed that well.
cialis 05 generic cialis at the pharmacy cialis rezeptfrei sterreich the best choice cialis woman cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg cut in half acheter cialis kamagra generic cialis at the pharmacy side effects of cialis buy name brand cialis on line
buy viagra next day delivery uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:09 ق.ظ

Really plenty of amazing facts!
is it illegal to buy viagra online find viagra online viagra online purchase buy viagra uk no prescription viagra buy viagra without consultation uk where do i buy viagra buy viagra forum buy viagra no prescription uk cheap online viagra uk
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:05 ب.ظ

You actually revealed that well.
generic cialis tadalafil prezzo cialis a buon mercato buy cialis online nz buy cialis cheap 10 mg free cialis miglior cialis generico cialis 30 day trial coupon cialis generique non 5 mg cialis generici generic cialis soft gels
Viagra kaufen
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:41 ق.ظ

Regards, Loads of forum posts!

buy viagra uk buy viagra online without prescription uk viagra online pharmacy usa how to buy viagra without a prescription levitra buy pharmaceutical viagra buy viagra usa online how can i buy viagra without seeing a doctor is it legal to buy viagra online can i buy viagra
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 08:30 ب.ظ

You actually said that very well!
preis cialis 20mg schweiz cialis en 24 hora how do cialis pills work cialis authentique suisse venta cialis en espaa we like it safe cheap cialis cialis generique venta cialis en espaa side effects of cialis cialis tablets for sale
Cialis generic
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:27 ق.ظ

Truly loads of fantastic data!
cialis daily reviews cialis tadalafil cialis for bph cialis italia gratis cialis sans ordonnance tadalafilo wow cialis 20 cialis preise schweiz warnings for cialis buying cialis in colombia
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:59 ب.ظ

Amazing material, Cheers.
cialis generico in farmacia cialis cost fast cialis online precios de cialis generico canada discount drugs cialis cialis coupons printable cialis lowest price cialis for bph cialis professional from usa generic cialis at walmart
Hosea
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:32 ق.ظ
What's up, for all time i used to check blog
posts here early in the dawn, for the reason that i love to gain knowledge of more and more.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر